Poradna

Poslání

Posláním poradny je poskytování bezplatné a nestranné pomoci osobám, které se dostaly do obtížné životní situace a momentálně nejsou schopny ji řešit svými vlastními silami. V rámci činnosti poradny se snažíme pomoci uživatelům najít východisko ze složité životní situace a podporovat je, aby se na jejím řešení aktivně podíleli, dokázali využít své schopnosti a dovednosti a lépe se orientovali ve svých právech, oprávněných zájmech, ale i povinnostech.

Cílovou skupinou porady jsou zejména:

 • osoby bez přístřeší
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou jím ohroženy
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • senioři
 • etnické menšiny
 • osoby v krizi

Služba je poskytována osobám starším 18 let

Cíle

Cílem je uživatel orientovaný ve své situaci, schopný aktivně hledat její řešení a schopný aktivně se na řešení své obtížné situace podílet za využití svých schopností a dovedností.

Cílem je uživatel znalý svých práv, oprávněných zájmů i povinností.

Cílem je sociální začlenění uživatele služeb. Jde o ekonomické, sociální a kulturní začlenění uživatele do společnosti a o schopnost vést běžný život.

Zásady poskytovaných služeb

 • Bezplatnost - klient neplatí za poskytované služby.
 • Anonymita - uživatel má právo vystupovat v poradně anonymně.
 • Nezávislost - rada je poskytována nezávisle.
 • Nestrannost - poradna je otevřena pro každého bez rozdílu. Poradenství je poskytováno bez hodnocení, je neutrální a nestranné.
 • Sebeurčení - uživatel sám rozhoduje o řešení své nepříznivé životní situace. Pracovník poradny jej informuje o rizicích, která jeho s sebou jeho rozhodnutí přináší.
 • Aktivní účast uživatele - sociální pracovník nepřebírá odpovědnost za jednání uživatele, naopak se ho snaží zplnomocnit.
 • Diskrétnost – sdělení uživatele je důvěrné.To ale nezprošťuje pracovníka oznamovací povinnosti při podezření na spáchání trestného činu.

Jaké služby poskytujeme?

Poradna poskytuje odborné sociální poradenství, ne poradenství právní. Poradenství je realizováno prostřednictvím následujících činností:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředí a navazujících služeb
 • sociálně terapeutické činnosti, poskytnutí poradenství v oblasti orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

V případě potřeby a uzná-li to sociální pracovník za nezbytné, mohou být uživateli nabídnuty i další fakultativní činnosti: přístup k telefonu, přístup k internetu, vytisknutí dokumentu a odeslání dokumentu na náklady Oblastní charity Písek.

Dostupnost služby

Odborné sociální poradenství poradny je poskytováno v kanceláři poradny v sídle Oblastní charity Písek, popř. na jiném, uživatelem zvoleném místě města Písku. 

Celková kapacita poradny je omezena pracovním vytížením jednoho poradce, četností návštěv klientů a délkou konzultací, maximálně však 5 intervencí za den.

 

Kontaktní hodiny pro uživatele a veřejnost  

Pondělí

8:00 – 12:00

12:30 – 17:001

Úterý

8:00 – 12:00

12:30 – 16:001

Středa

8:00 – 12:00

13:00 – 17:001

Čtvrtek

 

13:00 – 16:001

Pátek

8:00 – 12:00

      --------

1 kontaktní hodiny pro objednané klienty

Poslední klient je přijímán 45 minut před koncem provozní doby

 

 

Kontakt na poradnu:

Vedoucí služby, sociální pracovnice: Bc. Petra Hajná, DiS.

Sociální pracovník: Bc. Michal Kulhavý

Bakaláře 43/6, Písek 397 01

Tel.: 382 212 998

E-mail: socialni.charitapi@seznam.cz