O starosti je dobré se podělit

O starosti je dobré se podělit

Domácí ošetřovatelská služba Oblastní charity Písek již opakovaně získala finanční podporu v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje v programu Podpora a zkvalitnění zdravotní péče o nevyléčitelně nemocné.

Více naleznete v článku.

Domácí ošetřovatelská služba Oblastní charity Písek již opakovaně získala finanční podporu v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje v programu Podpora a zkvalitnění zdravotní péče o nevyléčitelně nemocné, včetně podpory rodin těchto nemocných. Cílem je zkvalitnění materiálového a technického vybavení pomůckami pro zajištění přímé péče o pacienty a pečující osoby. Dalším neméně důležitým přínosem je možnost informovat nevyléčitelně nemocné a jejich rodiny o možnostech a způsobech péče o nemocné v domácím prostředí. Proto je naším cílem zlepšení informovanosti veřejnosti a pečujících rodin v této problematice. Poskytnutí potřebných informací o nabídce služeb, zajištění dostatečné teoretické vzdělanosti a zároveň i názorné zaučení v praktických dovednostech v péči o nemocné a umírající.

Oblastní charita díky této podpoře zakoupila mechanické polohovací lůžko s antidekubitní matrací a speciální vysoké chodítko se sedátkem. Tyto pomůcky ulehčí nejen zaměstnancům, ale především pečujícím rodinám při manipulaci a přesunech klienta s omezenou mobilitou. Část finančních prostředků byla využita k poskytování výše zmíněné informační činnosti. Ta je prováděna převážně v domácím prostředí, přímo u klienta a vychází z jeho aktuálních potřeb s ohledem na současný zdravotní stav. Pověřený zaměstnanec se v edukační činnosti nejčastěji zaměřuje na problematiku léčebného a pohybového režimu, bolesti, hydratace, výživy, péče o pokožku, prevence pádu. Nedílnou součástí jsou i praktické ukázky jednotlivých přesunů a manipulace s klientem, výběr vhodných kompenzačních pomůcek a zaučení v jejich používání. Touto sdílenou péčí chceme umožnit osobám na sklonku života prožít poslední chvíle důstojně, ve svém domácím prostředí, v kontaktu se svými blízkými.

Pro názornost jeden příběh z praxe. Telefonicky nás kontaktovala paní Jaroslava. „Manžel je nevyléčitelně nemocný a budou mi ho propouštět z nemocnice domů. Nevím si rady, je úplně nemohoucí a já sama už péči o něho nezvládnu. “ Navíc paní Jaroslava již pečovala o maminku. Všichni si moc přáli, aby mohli zůstat doma. Naše pracovnice rodinu přímo v jejich domácnosti navštívila. Podrobně zmapovala situaci a společně se domluvili na postupu. Pracovnice vše zkonzultovala s vedoucími pracovníky charity a zprostředkovala poskytování domácí ošetřovatelské a pečovatelské služby. Prostřednictvím naší půjčovny kompenzačních pomůcek jim zajistila polohovací lůžko s antidekubitní matrací a toaletní křeslo. Doporučila jim, jaké další pomůcky zvyšující komfort a usnadnění péče si mají pořídit. Jak upravit domácnost, aby péče byla co nejsnazší a pro všechny bezpečná. Poučila je o možnostech čerpání příspěvků a dalších navazujících služeb. I přes to že smutný konec byl neodvratný, podařilo se nám poskytnout rodině takové zázemí a pomoc, že vše zvládli do úplného konce. Když nám paní Jaroslava děkovala, slzy smutku střídal i pokojný úsměv. A to je nám vždy největší odměnou.

Za Oblastní charitu Písek Vejšická Dana, ředitelka

nove_logo_4_3IMG_0379IMG_0384

informace pro sponzory a dárce

Tříkrálová sbírka

Děkujeme Všem štědrým dárcům

Náš výtěžek
131 819 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR