Pečovatelská služba

pečovatelská službaTerénní sociální služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Služba je poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Společně s Domácí zdravotní péčí, Oblastní poradnou v Písku a Půjčovnou kompenzačních pomůcek tvoří systém komplexní odborné zdravotně sociální péče.

Služba je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.
jihočeský kraj

Poslání pečovatelské služby

je zachování běžného způsobu života klienta v jeho přirozeném prostředí, a to i přes omezení, která s sebou přináší věk, onemocnění či zdravotní postižení. Důraz je kladen na zachování soběstačnosti klienta, jeho kontakt se svými blízkými i společností a na možnost svobodně rozhodovat o způsobu prožití svého života.

Cíle pečovatelské služby

 • uživatel, který získal takovou podporu a pomoc při zajištění základních životních potřeb, že může i nadále žít běžný život ve svém přirozeném prostředí
 • uživatel, který ve své nepříznivé sociální situaci získal veškeré dostupné informace potřebné pro její řešení

Komu je pečovatelská služba určena?

Služba je určena osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Služba je poskytována osobám starší 18 let.

Cílová skupina

 • senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením
Věková struktura cílové skupiny:
 • mladí dospělí (19 - 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65-80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Pro koho pečovatelská služba určena není?

Pro všechny osoby, které jsou soběstačné a nepotřebují pro prožívání plnohodnotného života ve svém přirozeném prostředí pomoc druhé osoby, dále pak pro osoby využívající pobytových služeb v zařízeních sociálních služeb (domov pro seniory apod.) nebo pro osoby na lůžkových oddělení nemocnic.

V čem Vám může pečovatelská služba pomoci?

Pečovatelská služba pečuje jak o osobu, tak i domácnost klienta a zároveň umožňuje zachovat vazby se společností. Tohoto služba dosahuje poskytováním následujících činností:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy;
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti;
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
 • bezplatné základní sociální poradenství.

Pečovatelská služba je hrazená klientem

Služba je poskytována za úhradu. Stanovení výše úhrady vychází z § 6 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Aktuální ceník služby je volně dostupný na webových stránkách organizace; pro jeho zobrazení klikněte zde. Cena úkonů pečovatelské služby je 130 Kč/hod. 

Dostupnost pečovatelské služby ve městě Písek a v přilehlých obcích

Jedná se o službu terénní, která je poskytována v přirozeném prostředí klientů (v jejich domovech) na území města Písek. Provozní doba služby je 7:00 – 22:00 hod., každý den, včetně víkendů a státem uznaných svátků. V mimořádných případech a po nezbytně nutnou dobu mohou být činnosti pečovatelské služby poskytnuty i mimo takto stanovenou provozní dobu.

Dostupnost pečovatelské služby ve měste Mirovice a v obcích správního obvodu

Provozní doba služby ve městě Mirovice a v obcích správního obvodu je od pondělí do pátku v době od 7:00 – 15:30 hod. 

Provozní doba v ostatních obcích regionu Písek je v případě volné kapacity služby od pondělí do pátku v době od 7:00 – 15:30 hod.

Kde služba sídlí a jaký je k nám přístup?

Služba má kancelář na pobočce Oblastní charity Písek v ulici Budějovická 1962. Prostory se nacházejí v přízemí budovy, přístup je téměř bezbariérový (nutno překonat schod 22 cm, na vyžádání je možnost umístění přejezdové rampy). Před budovou je možné krátkodobé parkování. Po domluvě je možno zajet do dvora. Dále je možné se sejít například v bytě zájemce nebo na veřejném místě, které je k tomuto jednání vhodné.  

Jak postupovat, máte-li zájem o činnosti pečovatelské služby?

 1. Kontaktujte sociální pracovnici služby na telefonním čísle 731 598 977, která se s Vámi domluví na dalším postupu. Sepíše s Vámi žádost o poskytování služby, provede ve Vaší domácnosti sociální šetření, při kterém bude posouzeno, zda je pro Vás služba vyhovující a zda spadáte do její cílové skupiny. Pokud bude služba oběma stranami shledána jako odůvodněná a potřebná a budete souhlasit s podmínkami poskytování pečovatelské služby, dojde k uzavření smlouvy.
 2. Nebo si na našich webových stránkách můžete stáhnout Žádost o poskytování pečovatelské služby. Vyplněnou žádost zašlete poštou na adresu pobočky Budějovická 1962, 397 01 Písek nebo e-mailem pecovatelka@pisek.charita.cz. Sociální pracovnice se Vám ozve a následný postup bude stejný jako postup uvedený v bodě 1).

Žádost o poskytování pečovatelské služby si můžete stáhnout přímo zde.

Zásady pečovatelské služby

Pečovatelská služba se snaží o maximální zachování soběstačnosti uživatele. Usiluje o jeho setrvání v přirozeném prostředí, podporuje jej v aktivním životě, ve zvládání životních obtíží a krizí a posiluje kvalitu života uživatele. Mezi základní zásady poskytované služby patří:

 • každý uživatel má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství;
 • pečovatelky i sociální pracovnice při poskytování služeb zachovávají lidskou důstojnost uživatele;
 • služby jsou poskytovány odborně, diskrétně a nestranně, v zájmu osob, v náležité kvalitě a v souladu s platnými právními předpisy, tak, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob;
 • poskytování služby je založeno na dobrovolném smluvním vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem;
 • nabízená pomoc se řídí individuálními potřebami uživatele;
 • služby jsou poskytovány tak, aby působily na uživatele aktivně a udržovaly jejich samostatnost;
 • pracovníci pečovatelské služby se snaží posilovat sebedůvěru  a odpovědnost uživatele, podporovat jej ve využití jeho vlastních schopností, posilovat jeho důvěru v to, že on sám rozhoduje, a je zodpovědný za chod věcí ve svém životě;
 • pracovníci pečovatelské služby se při péči maximálně přizpůsobují zvyklostem uživatele;
 • služby jsou poskytovány s ohledem na komunikační schopnosti uživatele.

Pracovní doba pečovatelské služby v Písku a přilehlých obcích:

Denně (včetně víkendů a svátků) 7:00 - 22:00

Pracovní doba pečovatelské služby v Mirovicích a v obcích správního obvodu

pondělí – pátek  7:00 - 15:30

Kontaktní hodiny kanceláře pečovatelské služby: 

pondělí - pátek 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00


Kontaktní osoba:

Bc. Martina Zachatová, DiS.

Tel.: 731 598 977
sociální pracovník, jednání se zájemci o službu, pracovník půjčovny kompenzačních pomůcek