Oblastní poradna Písek

Poslání

Posláním poradny je poskytování bezplatné a nestranné pomoci osobám, které se dostaly do obtížné životní situace a momentálně nejsou schopny ji řešit svými vlastními silami.

Pracovníci Oblastní poradny Písek nabízí pomoc prostřednictvím emoční podpory, poskytováním informací, rad, asistence, aktivní pomoci nebo zprostředkováním spolupráce se sítí dostupných služeb. Vždy však na základě vzájemné (ústní) dohody s klientem; s respektem k jeho přáním, potřebám, právům i povinnostem.

Cílová skupina

Oblastní poradna Písek je otevřena pro každého člověka, který se nachází v situaci, kdy si neví rady. Mezi naše cílové skupiny patří:

 • osoby v krizi
 • senioři
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • etnické menšiny
 • osoby bez přístřeší
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Cíle

Cílem poradny je klient, který:

 • se lépe orientuje ve své situaci;
 • zná svá práva a povinnosti;
 • je informován o možnostech řešení;
 • umí vyjádřit svá přání a potřeby.

Zásady poskytovaných služeb

 • bezplatnost (klient za službu nic nehradí),
 • anonymita a důvěrnost (pracovníci zachovávají mlčenlivost, zjišťují pouze potřebné informace, neuchovávají citlivé osobní údaje a záznamy vedou anonymně),
 • respekt (nehodnotící postoj ke klientovi, podpora samostatnosti, sociálního začleňování),
 • individuální přístup (pracovníci pracují v souladu s individuálními potřebami klienta, postupné zplnomocňování klienta),
 • nízkoprahovost (služba je poskytnuta za předpokladu dodržování provozní doby a slušného chování: v případě agrese namířeném vůči pracovníkovi musí klient odejít).

Dodržováním těchto zásad ctíme právo každého klienta na důstojnost, svobodné rozhodování, nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, na ochranu jména a práva na informace, právo nést přiměřené riziko, nahlížet do dokumentace a stěžovat si.

Jaké služby poskytujeme?

Poradna poskytuje odborné sociální poradenství, podle § 37 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v rozsahu základního a odborného poradenství. Oblastní poradna Písek neposkytuje právní poradenství. 

Nabízíme pomoc v oblastech občanského poradenství, a to zejména v následujících oblastech:

 • sociální pomoc a sociální dávky - pomoc s hledáním sociálního bydlení nebo zaopatřovací péče; informace o dávkách státní sociální podpory, dávky z nemocenského, nebo sociálního pojištění;
 • finanční oblast, zvláště dluhová problematika a předluženost – rodinný rozpočet, komunikace s věřiteli, splátkový kalendář, návrhy na zastavení exekuce, výpočet nezabavitelné částky, oddlužení;
 • bydlení, bytové otázky – vznik, zánik a změny nájemních smluv, hlášení trvalého pobytu, převod nájemních smluv, bydlení na základě věcného břemene;
 • pracovněprávní vztahy a zaměstnanost pracovní smlouvy a dohody, rozvázání pracovního poměru a povinnosti zaměstnance, práva a povinnosti zaměstnavatele, pomoc při hledání zaměstnání, pomoc při sepsání životopisu;
 • rodina a mezilidské vztahy – rodičovská a manželská práva, partnerské a manželské neshody, rozvod, vyživovací povinnost, osvojení, pěstounská péče;
 • majetkoprávní vztahy – vlastnictví, spoluvlastnictví, podílové vlastnictví nebo společné jmění manželů, dědictví, sepisování závětí, smluv;

a rovněž v oblastech:

 • ochrany spotřebitele,
 • zdravotnictví,
 • veřejné správy,
 • právních systémů, trestního a ústavního práva,
 • školství a vzdělávání,
 • ekologie a právo životního prostředí.

Nástroje, které k dosažení cílů používáme:

 • poskytování informace (ústní či písemné věcně správné informace; faktického údaje, např. telefonní číslo, pracovní místo),
 • poskytování cílené rady (na základě zjištěných potřeb i přání klienta),
 • psychosociální poradenský rozhovor (podpora, motivace),
 • aktivní pomoc (praktická pomoc při vyplňování formulářů, žádostí, při sepisování různých dokumentů, např. stížností, odvolání, vždy s respektem ke schopnostem klienta – maximální možné zapojení klienta do procesu, postupné zplnomocňování klienta),
 • doprovody na úřady a instituce (např. ÚP, OSSZ, soud., lékař specialista), na jiné organizace psychosociální sítě (např. Arkáda, Fokus),
 • asistence při jednání na úřadech, či při telefonickém rozhovoru (např. při řešení dluhů) – vždy se souhlasem klienta a podrobnou přípravou,
 • vyjednávání s třetí stranou na základě dohody s klientem včetně možnosti jeho zastupování (plná moc), avšak vždy za přítomnosti klienta (např. OSPOD při přítomnosti pracovníka při jednání vyžaduje vyplnění „plné moci“),
 • krizová intervence,
 • zprostředkování duchovní promluvy s farářem.

Dostupnost služby

Poradna se nachází ve druhém patře v  budově sídla Oblastní Charity Písek v ulici Bakaláře 43/6. Budova se nachází v zadním traktu farního úřadu se samostatným vchodem z přilehlého parku. Vstup je bariérový, v budově není k dispozici výtah. Poradna je tedy hůře dostupná pro osoby s tělesným postižením či používající kompenzační pomůcky. Z tohoto důvodu může být po dohodě služba poskytována i na jiném místě, které je pro zájemce či klienta dostupné a bezpečné, a je na území města Písek.

 

Kontaktní hodiny pro uživatele a veřejnost  

Pondělí

8:00 – 12:00

12:30 – 17:001

Úterý

8:00 – 12:00

12:30 – 16:001

Středa

 

12:30 – 17:001

Čtvrtek

8:00 – 12:00

12:30 – 16:001

Pátek

8:00 – 12:00

      --------

1 kontaktní hodiny pro objednané klienty

 

Kontakt na poradnu:

Vedoucí služby, sociální pracovnice: Bc. Petra Hajná, DiS.

Tel: 382 212 998, 734 360 974

Sociální pracovník: Bc. Michal Kulhavý

Bakaláře 43/6, Písek 397 01

E-mail: -9yk9dda_hEkU.56LTCs93a4YanBZd54Ys