Oblastní poradna Písek

Definice

Oblastní poradna Písek je ambulantní sociální službou, která poskytuje sociální poradenství podle § 37 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v rozsahu základního a odborného poradenství.  

Poslání poradny

Poradna nabízí radu, pomoc a podporu lidem v obtížné životní situaci. 

Pracovníci Oblastní poradny Písek nabízí pomoc prostřednictvím emoční podpory, poskytováním informací, rad, asistence, aktivní pomoci nebo zprostředkováním spolupráce se sítí dostupných služeb. Vždy však na základě vzájemné (ústní) dohody s klientem; s respektem k jeho přáním, potřebám, právům i povinnostem.

Cílová skupina, kdo se na nás může obrátit

Poradna je otevřena pro každého člověka, který se nachází vsituaci, kdy si neví rady. Mezi naše cílové skupiny patří: 

 • osoby bez přístřeší 
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 
 • etnické menšiny 
 • osoby v krizi 
 • senioři

   

  Obecné cíle služby: 

  • klient, který se lépe orientuje ve své situaci 
  • klient, který je informován o možnostech řešení 
  • klient, který umí vyjádřit svá přání a potřeby 
  • klient, který zná svá práva a povinnosti 

   

  Konkrétní cíle naší služby: 

  • klient si zlepší svou bytovou situaci 
  • klient si najde zaměstnání 
  • klient si udrží zaměstnání 
  • klient začne aktivně řešit své dluhy 
  • klient si podá návrh na povolení oddlužení 

Nástroje, které k dosažení cílů používáme: 

 • poskytování informace (ústní či písemné věcně správné informace; faktického údaje, např. telefonní číslo, pracovní místo); 
 • poskytování cílené rady (na základě zjištěných potřeb i přání klienta); 
 • psychosociální poradenský rozhovor (podpora, motivace); 
 • aktivní pomoc (praktická pomoc při vyplňování formulářů, žádostí, při sepisování různých dokumentů, např. stížností, odvolání, vždy s respektem ke schopnostem klienta – maximální možné zapojení klienta do procesu, postupné zplnomocňování klienta); 
 • doprovody na úřady a instituce (např. ÚP, OSSZ, soud., lékař specialista), na jiné organizace psychosociální sítě (např. Arkáda, Fokus); 
 • asistence při jednání na úřadech, či při telefonickém rozhovoru (např. při řešení dluhů) – vždy se souhlasem klienta a podrobnou přípravou; 
 • vyjednávání s třetí stranou na základě dohody s klientem včetně možnosti jeho zastupování (plná moc), avšak vždy za přítomnosti klienta (např. OSPOD při přítomnosti pracovníka při jednání vyžaduje vyplnění „plné moci“);  
 • krizová intervence; 
 • zprostředkování duchovní promluvy s farářem. 

 

Základní zásady poskytované služby: 

 • bezplatnost (klient za službu nic nehradí); 
 • anonymita a mlčenlivost (pracovníci zachovávají mlčenlivost, zjišťují pouze potřebné informace, neuchovávají osobní ani citlivé údaje o klientovi, záznamy vedou anonymně); 
 • respekt (nehodnotící postoj ke klientovi, podpora samostatnosti, sociálního začleňování); 
 • individuální přístup (pracovníci pracují v souladu s individuálními potřebami klienta, postupné zplnomocňování klienta); 
 • nízkoprahovost (služba je poskytnuta všem klientům za předpokladu dodržování provozní doby a slušného chování). 

Dodržováním těchto zásad ctíme právo každého klienta na důstojnost, svobodné rozhodování, nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, na ochranu jména a práva na informace, právo nést přiměřené riziko, nahlížet do dokumentace a stěžovat si. 

 Nabízíme pomoc v oblastech občanského poradenství, a to zejména v následujících oblastech: 

 

 • sociální pomoc a sociální dávky - pomoc s hledáním sociálního bydlení nebo zaopatřovací péče; informace o dávkách státní sociální podpory, dávky z nemocenského, nebo sociálního pojištění; 
 • finanční oblast, zvláště dluhová problematika a předluženost – rodinný rozpočet, komunikace s věřiteli, splátkový kalendář, návrhy na zastavení exekuce, výpočet nezabavitelné částky, oddlužení; 
 • bydlení, bytové otázky – vznik, zánik a změny nájemních smluv, hlášení trvalého pobytu, převod nájemních smluv, bydlení na základě věcného břemene; 
 • pracovněprávní vztahy a zaměstnanost pracovní smlouvy a dohody, rozvázání pracovního poměru a povinnosti zaměstnance, práva a povinnosti zaměstnavatele, pomoc při hledání zaměstnání, pomoc při sepsání životopisu; 
 • rodina a mezilidské vztahy – rodičovská a manželská práva, partnerské a manželské neshody, rozvod, vyživovací povinnost, osvojení, pěstounská péče; 
 • majetkoprávní vztahy – vlastnictví, spoluvlastnictví, podílové vlastnictví nebo společné jmění manželů, dědictví, sepisování závětí, smluv; 
 • ochrany spotřebitele; 
 • ostatní. 

 Kde nás najdete: 

Kde nás najdete:

Poradna se nachází ve druhém patře v  budově sídla Oblastní charity Písek v ulici Bakaláře 43/6. Budova se nachází v zadním traktu farního úřadu se samostatným vchodem z přilehlého parku. Vstup je bariérový, v budově není k dispozici výtah. Poradna je tedy hůře dostupná pro osoby s tělesným postižením či používající kompenzační pomůcky. Z tohoto důvodu může být po dohodě služba poskytována i na jiném místě, které je pro zájemce či klienta dostupné a bezpečné, a je na území města Písek. 

V jakém čase jsme tu pro Vás: 

Máme otevřeno v každý pracovní den dle aktuální provozní doby: 

 

Pondělí: 

8:00 – 12:00    

12:30 – 17:00 

Úterý: 

8:00 – 12:00 

12:30 – 16:00 

Středa: 

       ------ 

12:30 – 17:00 

Čtvrtek: 

8:00 – 12:00    

12:30 – 16:00 

Pátek: 

8:00 – 12:00    

       ------- 

 Je možné se předem objednat. 

Další informace o službě 

Informace o poskytované službě mohou zájemci získat následujícími způsoby: 

 

 • Informační leták – je možné jej nalézt zde, v místech pohybu zájemců a potenciálních klientů: na veřejných místech (v knihovně, Sladovně, na ubytovnách aj.), v budově MÚ (odbor sociálních věcí) či ÚPnebo u ostatních poskytovatelů sociálních služeb města Písek a přímo v kanceláři Oblastní charity Písek; 
 • výroční zpráva vydávaná Oblastní charitou Písek jedenkrát ročně – je možné ji dostat v kanceláři organizace či nahlédnout (stáhnout) na internetových stránkách; 
 • průvodce sociálními službami – vydává Jihočeský kraj; 
 • integrovaný portál MPSV – registr poskytovatelů SS; 
 • webové stránky Oblastní charity Písek - http://pisek.charita.cz/; 
 • zasláním informací pomocí   e-mailu: oblastniporadna@pisek.charita.cz;       
 • pravidelné akce pořádané Oblastní charitou Písek  

 

Kontakt na poradnu:

Vedoucí služby, sociální pracovník: Bc. Michal Kulhavý

Tel: 382 212 998, 734 360 974

Sociální pracovnice: Bc. Magda Hájíčková 

Bakaláře 43/6, Písek 397 01

E-mail: -9yk9dda_hEkU.56LTCs93a4YanBZd54Ys