Pečovatelská služba

Terénní sociální služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.

Služba je poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Společně s ošetřovatelskou službou, poradnou a půjčovnou kompenzačních pomůcek tvoří systém komplexní odborné zdravotně sociální péče.

Poslání pečovatelské služby

Posláním pečovatelské služby je zachování běžného způsobu života klienta v jeho přirozeném prostředí, a to i přes omezení, která s sebou přináší věk, onemocnění či zdravotní postižení. Důraz je kladen na zachování soběstačnosti klienta, jeho kontakt se svými blízkými i společností, a na možnost svobodně rozhodovat o způsobu prožití svého života.

Cíle pečovatelské služby

 • Uživatel, který získal takovou podporu a pomoc při zajištění základních životních potřeb, že může i nadále žít běžný život ve svém přirozeném prostředí.
 • Uživatel, který ve své nepříznivé sociální situaci získal veškeré dostupné informace potřebné pro její řešení.

Komu je pečovatelská služba určena?

Služba je určena pro všechny osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a zároveň pro osoby starší 18 let.

Cílová skupina
 • senioři
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
Věková struktura cílové skupiny:
 • mladí dospělí (19 - 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65-80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Pro koho pečovatelská služba určena není?

Pro všechny osoby, které jsou soběstačné a nepotřebují pro prožívání plnohodnotného života ve svém přirozeném prostředí pomoc druhé osoby, dále pak pro osoby využívající pobytových služeb v zařízeních sociálních služeb (domov pro seniory apod.) nebo pro osoby na lůžkových odděleních nemocnic.

V čem Vám může pečovatelská služba pomoci?

Pečovatelská služba pečuje jak o osobu, tak i domácnost klienta a zároveň mu umožňuje zachovat vazby se společností. Tohoto služba dosahuje poskytováním následujících činností:

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
 2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;
 3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy;
 4. pomoc při zajištění chodu domácnosti;
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
 6. bezplatné základní sociální poradenství.

Je pečovatelská služba hrazená?

Služba je poskytována za úhradu. Stanovení výše úhrady vychází z § 6 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a dle aktuálního ceníku. Aktuální ceník služby je volně dostupný na webových stránkách organizace; pro jeho zobrazení klikněte zde. Cena úkonů pečovatelské služby je cca 120 Kč/hod. 

Dostupnost pečovatelské služby

Jedná se o službu terénní, která je poskytována v přirozeném prostředí klientů (v jejich domovech) na území města Písek. Provozní doba služby je 7:00 – 22:00 hod., každý den, včetně víkendů a státem uznaných svátků.  V mimořádných případech a po nezbytně nutnou dobu mohou být činnosti pečovatelské služby poskytnuty i mimo takto stanovenou provozní dobu.

Kde služba sídlí a jaký je k nám přístup?

Služba má kancelář v místě sídla organizace v ulici Bakaláře 43/6. Budova se nachází v zadním traktu farního úřadu se samostatným vchodem z přilehlého parku. Kancelář je ve druhém patře. V budově není výtah, a proto je kancelář hůře dostupná pro osoby tělesně postižené a osoby používající kompenzační pomůcky. V takovém případě je možné domluvit si schůzku na naší písecké pobočce v ulici Budějovická 100, jejíž prostory se nachází v přízemí budovy. Přístup je téměř bezbariérový a je zde možné krátkodobé parkování. Dále je možné se sejít například v bytě zájemce, nebo na veřejném místě, které k tomuto jednání bude vhodné.

Jak postupovat, máte-li zájem o činnosti pečovatelské služby?

 1. Kontaktujte sociální pracovnici služby na telefonním čísle 382 210 364, která se s Vámi domluví na dalším postupu. Sepíše s Vámi žádost o poskytování služby, provede ve Vašem domově sociální šetření, při kterém bude posouzeno, zda je pro Vás služba vyhovující a zda spadáte do její cílové skupiny. Pokud bude služba oběma stranami shledána jako odůvodněná a potřebná a budete souhlasit s podmínkami poskytování pečovatelské služby, dojde k uzavření smlouvy.
 2. Nebo si na našich webových stránkách můžete stáhnout Žádost o poskytování pečovatelské služby. Vyplněnou žádost zašlete poštou na adresu Oblastní charity Písek, Bakaláře 43/6, 397 01 Písek, nebo e-mailem na naši adresu pecovatelka@pisek.charita.cz. Sociální pracovnice se Vám ozve a následující postup bude stejný jako postup uvedený v bodě 1).

Žádost o poskytování pečovatelské služby si můžete stáhnout přímo zde.

Zásady pečovatelské služby

Pečovatelská služba se snaží o maximální zachování soběstačnosti uživatele. Usiluje o jeho setrvání v přirozeném prostředí, podporuje jej v aktivním životě, ve zvládání životních obtíží a krizí a posiluje kvalitu života uživatele.

Mezi základní zásady poskytované služby patří:

 • každý uživatel má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství;
 • pečovatelky i sociální pracovnice při poskytování služeb zachovávají lidskou důstojnost uživatele;
 • služby jsou poskytovány odborně, diskrétně a nestranně, v zájmu osob, v náležité kvalitě a v souladu s platnými právními předpisy, tak, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob;
 • poskytování služby je založeno na dobrovolném smluvním vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem;
 • nabízená pomoc se řídí individuálními potřebami uživatele;
 • služby jsou poskytovány tak, aby působily na uživatele aktivně a udržovaly jejich samostatnost;
 • pracovníci pečovatelské služby se snaží posilovat sebedůvěru  a odpovědnost uživatele, podporovat jej ve využití jeho vlastních schopností, posilovat jeho důvěru v to, že on sám rozhoduje, a je zodpovědný za chod věcí ve svém životě;
 • pracovníci pečovatelské služby se při péči maximálně přizpůsobují zvyklostem uživatele;
 • služby jsou poskytovány s ohledem na komunikační schopnosti uživatele.

 

Pracovní doba pečovatelské služby:

Pondělí - neděle      7:00 - 22:00  

 

Kontaktní hodiny kanceláře pečovatelské služby

Pondělí - pátek        8:00 - 12:00      12:30 - 14:00

 

Kontaktní osoba: Bc. Martina Zachatová, DiS.

Tel.: 382 210 364, 731 598 977

E-mail: pecovatelka@pisek.charita.cz