Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

002985_05_064831Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež sv. Františka z Assisi je registrovaná ambulantní sociální služba, poskytovaná dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Posláním služby je poskytování zázemí, pomoci a podpory dětem a mladým lidem v Milevsku a okolí. Pomoc a podpora je zaměřena především na ty, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci nebo jsou jí ohroženi a je potřeba zlepšit kvalitu jejich života. 

Služba je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.
jihočeský kraj

Pro koho je služba určena?

Služba je určena dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let, které bydlí na území města Milevska a v jeho okolí. Je poskytována především dětem a mladým lidem, kteří se ocitají v nepříznivé sociální situaci.

Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími vlivy.

Jaké jsou cíle služby?

 • Klient, který zvládá akceptovat společenská pravidla a osvojil si základy slušného chování.
 • Klient, který věří ve své schopnosti, rozvíjí a podporuje svou trpělivost, sebedůvěru a vnitřní motivaci.
 • Klient, který umí smysluplně trávit volný čas, umí nacházet vhodný a přínosný volnočasový program.

Základní činnosti Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity, pracovně výchovná činnost s dětmi, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí.
 • Sociálně terapeutické činnosti – socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Služba je poskytována bezplatně - tedy ZDARMA.

Dostupnost služby a její provozní doba

Sídlo služby se nachází na adrese Hůrecká cesta 227, Milevsko, nedaleko autobusového nádraží. Budova má samostatný vchod, který je z bezpečnostních důvodů trvale uzamčen. Pro vstup do budovy je nutno využít zvonek umístěný u vchodových dveří. Prostory nejsou bezbariérové. V budově není k dispozici výtah. Při vstupu do místnosti klubu je několik schodů, které jsou snadno překonatelné. Zařízení má k dispozici vybavenou klubovnu s počítačem, hudebnu a venkovní zahradu s možností trávení volného času. Přímo u budovy nízkoprahového zařízení není možné dlouhodobě zaparkovat osobní automobil. Pro dlouhodobé stání je nutné využít parkovacích míst v blízkosti nízkoprahového zařízení.

Provozní doba
pondělí 11:30 - 18:00
úterý 11:30 - 18:00
středa 11:30 - 18:00
čtvrtek 12:00 - 18:00
pátek 11:30 - 16:00

Informace pro zájemce o službu

 • Zájemce o službu může navštívit Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na adrese Hůrecká cesta 227, 399 01 Milevsko v provozní době zařízení, kde Vám pracovníci poskytnou informace o službě.
 • Pracovníky zařízení můžete také kontaktovat na telefonním čísle 731 604 444 a domluvit se na dalším postupu a formě spolupráce. Před uzavřením ústní smlouvy budou Vaše návštěvy zaznamenávány do formuláře „Prvokontakt“ a poté bude s Vámi uzavřena Smlouva o poskytování služby, která je uzavírána ve formě ústní dohody. Své jméno uvádět nemusíte, můžete si také určit, jak chcete být oslovováni.
 • Smlouva o poskytování sociální služby je uzavírána ústní formou. Uzavřením ústní dohody o poskytování služeb se zájemce ocitá v pozici uživatele NZDM. Přestože by atmosféra NZDM neměla být příliš sešněrovaná, podléhá uživatel systému jistých pravidel a povinností, které z jeho kontraktu vyplývají. Uzavření dohody je zásadním krokem k definování, nebo hledání cíle, který by uživateli mohl pomoci jeho situaci řešit nebo alespoň usnadnit.
 • Smlouva může být ze strany klienta kdykoli ukončena bez udání důvodu. Dále může být ústní smlouva ukončena zánikem sociální služby poskytované v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež sv. Františka z Assisi, úmrtím klienta, popř. uplynutím sjednané doby, je-li služba sjednána na dobu určitou. V případě, že klient nevyužije službu po sobě jdoucích šesti měsíců, uzavřená ústní smlouva automaticky zaniká. Podrobnější informace, za jakých podmínek může být ústní smlouva ukončena, sdělí vedoucí služby nebo sociální pracovník daného zařízení.
 • Více informací s službě se dozvíde: na telefonním čísle sociální pracovnice: 730 811 950; při osobní schůzce na adrese sídla služby – Hůrecká cesta 227, 399 01 Milevsko, v provozní době zařízení.

Další informace o službě

Co byste o službě měli vědět?

Poskytování služeb v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež je závislé na Vašem svobodném rozhodnutí. Pracovníci služby maximálně respektují základní lidská práva, zejména v následujících oblastech: ochrana osobní svobody, soukromí, ochrana před veškerými formami zneužívání a diskriminace.

Pokud služeb Nízkoprahového zařízení využíváte, máte právo:

 • volit si způsob svého života, dle svých fyzických i duševních možností, a to i za cenu určitého rizika, na toto riziko jste pracovníkem upozorněn;
 • být považován za partnera pracovníků, ne podřízenou osobou;
 • odmítnout činnosti, kterým se nechcete podrobit;
 • máte právo na plánování služeb dle svých skutečných potřeb a požadavků;
 • na soukromí a respektování studu;
 • na respektování osobní cti, dobré pověsti a ochranu svého jména, na důstojné oslovení;
 • na srozumitelné informace o službách vhodných pro řešení Vaší životní situace;
 • máte právo si stěžovat na kvalitu a způsob poskytování služeb v Nízkoprahovém zařízení, a to buď písemnou, nebo ústní formou. S postupem pro podání a vyřizování stížností je klient seznámen při uzavírání smlouvy. Pravidla pro podání stížnosti lze nalézt v klubu v písemné podobě.

Kontaktní informace

telefon: 730 811 950, 731 604 444
e-mail: nzdm.fanous@pisek.charita.cz
sociální pracovnice: Bc. Denisa Krausová