Pečovatelská služba sv. Ludmily

Komu je pečovatelská služba určena?

Služba je určena osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Služba je poskytována osobám starším 18 let. 

Cílovou skupinou 
jsou senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením.

Pro koho pečovatelská služba určena není?

Pro všechny osoby, které jsou soběstačné a nepotřebují pro prožívání plnohodnotného života ve svém přirozeném prostředí pomoc druhé osoby, dále pak pro osoby využívající pobytových služeb v zařízeních sociálních služeb (domov pro seniory apod.) nebo pro osoby na lůžkových oddělení nemocnic.

V čem Vám může pečovatelská služba pomoci?

Pečovatelská služba pečuje jak o osobu, tak i domácnost klienta a zároveň umožňuje zachovat jeho vazby se společností. Tohoto služba dosahuje poskytováním následujících činností:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy;
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti;
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
 • bezplatné základní sociální poradenství.

Úhrada pečovatelské služby - ceník

Služba je poskytována za úhradu. Stanovení výše úhrady vychází z § 6 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Cena úkonů pečovatelské služby je 135 Kč/hod.  

Aktuální ceník pečovatelské služby ke stažení

Dostupnost pečovatelské služby a její provozní doba

Kancelář pečovatelské služby

Zázemí pečovatelské služby je téměř bezbariérové (nutno s pomocí nájezdné rampy překonat jeden schod) a nachází se po pravé straně, hned vedle dominanty nádvoří baziliky Navštívení Panny Marie. Provozní doba kanceláří je od pondělí do pátku od 8:00 do 11:00 a od 13:00 – 15:00. Pro osobní setkání je vhodná předchozí telefonická domluva na čísle 732 894 601.

Dostupnost pečovatelské služby ve městě Milevsko a v přilehlých obcích

Služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech klientů, žijících na území města Milevska a v obcích ORP Milevsko, ORP Písek a ORP Tábor do vzdálenosti cca 20 km.

Časová dostupnost pečovatelské služby:
pondělí - pátek 7:30 - 16:00
sobota, neděle a státem uznané svátky 7:30 - 12:30

Informace pro zájemce o službu

Jak postupovat, máte-li zájem o činnosti pečovatelské služby?

 1. Kontaktujte sociální pracovnici služby na telefonním čísle 732 894 601, která se s Vámi domluví na dalším postupu. Sepíše s Vámi žádost o poskytování služby, provede ve Vaší domácnosti sociální šetření, při kterém bude posouzeno, zda je pro Vás služba vyhovující a zda spadáte do její cílové skupiny. Pokud bude služba oběma stranami shledána jako odůvodněná a potřebná a budete souhlasit s podmínkami poskytování pečovatelské služby, dojde k uzavření smlouvy.
 2. Nebo si na našich webových stránkách můžete stáhnout Žádost o poskytování pečovatelské služby. Vyplněnou žádost zašlete poštou na adresu pobočky U Bažantnice 561, 399 01 Milevsko nebo e-mailem  pecovatelka.ludmila@pisek.charita.cz. Sociální pracovnice se Vám ozve a následný postup bude stejný jako postup uvedený v bodě 1).

žádost o poskytování pečovatelské služby - ke stažení

vzorová smlouva o poskytování pečovatelské služby - ke stažení

Další informace o službě

Poslání pečovatelské služby

Posláním služby je zachování běžného způsobu života klienta v jeho přirozeném prostředí, a to i přes omezení, která s sebou přináší věk, onemocnění či zdravotní postižení. Důraz je kladen na zachování soběstačnosti klienta, jeho kontakt se svými blízkými i společností a na možnost svobodně rozhodovat o způsobu prožití svého života.

Cíle pečovatelské služby

 • uživatel, který získal takovou podporu a pomoc při zajištění základních životních potřeb, že může i nadále žít běžný život ve svém přirozeném prostředí
 • uživatel, který ve své nepříznivé sociální situaci získal veškeré dostupné informace potřebné pro její řešení

Zásady pečovatelské služby

Pečovatelská služba se snaží o maximální zachování soběstačnosti uživatele. Usiluje o jeho setrvání v přirozeném prostředí, podporuje jej v aktivním životě, ve zvládání životních obtíží a krizí a posiluje kvalitu života uživatele.

Mezi základní zásady poskytované služby patří:

 • každý uživatel má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství;
 • služby jsou poskytovány za podmínky dobrovolného přijetí služby ze strany uživatele, tedy na dobrovolném smluvním vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem;
 • nabízená pomoc se řídí individuálními potřebami uživatele;
 • služby jsou poskytovány s ohledem na komunikační schopnosti uživatele;
 • služby jsou poskytovány tak, aby působily na uživatele aktivně, udržovaly jejich samostatnost, nepřebíraly za uživatele činnosti, které jsou schopni vykonat sami;
 • pracovníci pečovatelské služby se snaží posilovat odpovědnost uživatele, podporovat jej ve využití jeho vlastních schopností, posilovat jeho sebedůvěru a důvěru v to, že on sám rozhoduje, a je zodpovědný za chod věcí ve svém životě;
 • pečovatelky i sociální pracovnice při poskytování služeb zachovávají lidskou důstojnost uživatele;
 • pracovníci pečovatelské služby zapojení do péče o uživatele se při péči maximálně přizpůsobují zvyklostem uživatele;
 • služby jsou poskytovány odborně, diskrétně a nestranně, v zájmu osob a náležité kvalitě, v souladu s platnými právními předpisy, tak, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob.

Práva a povinnosti uživatele služby

Povinnosti související s odhlašováním služby a jejím provozem

Zajištění služby, změny, aj. vyřizuje uživatel prostřednictvím sociální pracovnice ve všední dny v kontaktních hodinách od 8:00 do 16:00 hodin.

Domluvenou návštěvu pečovatelky je uživatel povinen odhlásit v dostatečném časovém předstihu, a to nejpozději den předem do 16 hodin. Pokud k odhlášení návštěvy v tomto termínu nedojde, bude neodhlášení smluvené návštěvy považováno za neplnění smluvních podmínek (výjimkou je neočekávatelná událost, např. hospitalizace). Odmítne-li uživatel službu ve chvíli, kdy pečovatelka dorazí ve smluvený čas do jeho domácnosti, je mu účtováno poskytnutí obvyklé činnosti v rozsahu 20 minut.

Objednanou stravu je uživatel povinen odhlásit den předem do 12 hodin u sociální pracovnice. Neučiní-li tak, je mu naúčtován úkon Zajištění stravy dle aktuálního ceníku, popř. i úkon Dovoz a donáška stravy, snažila-li se mu pečovatelská služba stravu dopravit. Přihlášení stravy musí rovněž proběhnout den předem do 12 hodin.

O dlouhodobějším plánovaném přerušení poskytování činností pečovatelské služby (z důvodu plánované hospitalizace, plánovaného pobytu mimo přirozené prostředí apod.) a opětovném zahájení činnosti je uživatel povinen informovat sociální pracovnici nebo klíčového pracovníka s časovým předstihem alespoň 3 kalendářních dnů, je-li mu tato skutečnost v tomto předstihu známa.

Požaduje-li uživatel nepravidelný průběh služby, je povinen sociální pracovnici sdělit potřebu poskytnutí služby v dostatečném časovém předstihu, a to 7 kalendářních dní před požadovaným termínem poskytnutí služby. Pokud takto neučiní, může mu být poskytnutí činností pečovatelské služby v požadovaném termínu odmítnuto. Sociální pracovnice naplánuje termín návštěvy v souvislosti s vytížeností pečovatelek. Pokud se jedná o zajištění činností pomoci při zajištění chodu domácnosti, sociální pracovnice navrhne termín v době, která neovlivní plynulý chod služby.

V případě, že se pečovatelka opozdí a toto zpoždění je delší než 30 minut, je o tomto uživatel informován telefonicky sociální pracovnicí. Je-li opoždění příchodu pečovatelky kratší než 30 minut, nemá pečovatelská služba povinnost o tomto uživatele informovat.

Další povinnosti uživatele

 • úplně a pravdivě informovat pečovatelskou službu o osobních údajích nezbytných k poskytování služby a bez zbytečných odkladů hlásit jakékoliv změny související s poskytováním pečovatelské služby,
 • uhradit vyúčtování služby ve stanovené lhůtě,
 • spolupracovat s pracovníkem při plánování služeb a vyvinout součinnost při naplňování individuálního plánu,
 • požadovat po pracovníkovi pouze činnosti poskytované pečovatelskou službou,
 • vytvářet přátelské a bezpečné prostředí pro poskytování pečovatelské služby,
 • zajistit psa či jiné zvíře tak, aby pracovníka neomezovalo nebo neohrožovalo při výkonu činností nebo v souvislosti s nimi, zajistit zvíře proti útěku,
 • hlásit výskyt infekčního onemocnění v domácnosti (po dobu infekčního onemocnění je pečovatelská služba oprávněna omezit poskytování služby pouze na úkony nezbytně nutné pro zajištění života a zdraví).

Práva uživatele

Pracovníci pečovatelské služby jsou povinni při své každodenní činnosti respektovat základní lidská práva uživatelů. Jde zejména o následující oblasti: ochrana osobní svobody, soukromí, ochrana před veškerými formami zneužívání a diskriminace.

Uživatel má právo:

 • volit způsob svého života, požívat samostatnosti dle svých fyzických i duševních možností, a to i za cenu určitého rizika. Na toto riziko je pracovníkem upozorněn,
 • být považován za partnera pracovníků, ne podřízenou osobu,
 • odmítnout činnosti, kterým se nechce podrobit,
 • má právo na plánování služeb dle svých skutečných potřeb a požadavků,
 • na soukromí a respektování studu,
 • na respektování osobní cti, dobré pověsti a ochranu svého jména, na důstojné oslovení,
 • na informování o službách vhodných pro způsob řešení jeho životní situace srozumitelnou formou,
 • nahlížet do své dokumentace a pořizovat z ní výpisy. Uživatel může písemně určit osobu, které bude dokumentace uživatele zpřístupněna. Dokumentace uživatele obsahuje Žádost o poskytování pečovatelské služby, Záznam z šetření u žadatele, Smlouvu o poskytování pečovatelské služby a její dodatky, Karty poskytovaných výkonů a další dokumenty blíže specifikující vzájemnou spolupráci uživatele a pečovatelské služby.

Podávání stížností

Uživatel má právo podávat podněty, připomínky, stížnosti (dále jen podněty) vždy, když se mu nedostane péče či jednání, jaké očekává nebo je přesvědčen o možnosti zlepšení kvality poskytovaných služeb. Uživatel má právo zvolit si zástupce pro podání a řešení podnětu.

Forma podnětu je ponechána na uvážení uživatele a směřuje k rukám vedoucí služby. Uživatel může podat podnět ústně, telefonicky, písemně, či požádat o osobní setkání s vedoucí služby. Není-li podnět písemný, vyhotovuje o něm vedoucí služeb písemný záznam, který předává uživateli k podpisu a následně přistupuje k jeho řešení. Uživatel má právo zůstat při řešení podnětu v anonymitě vůči zaměstnanci, kterého se podnět dotýká.

Uživatel je o způsobu řešení podnětu vyrozuměn do 28 kalendářní dnů ode dne, kdy se o podnětu vedoucí pracovnice dozvěděla. Není-li uživatel spokojen s vyřízením podnětu, může jej postoupit k rukám ředitele Oblastní charity Písek, není-li i tak spokojen s vyřízením podnětu, může postoupit podnět k rukám ředitele Diecézní Charity České Budějovice.

Stížnosti se podávají k rukám vedoucí služby:
Mgr. Veronika Skálová, tel.: 735 713 557, e-mail: pecovatelka@pisek.charita.cz
Budějovická 1962, 397 01 Písek

Proti vyřízení stížnosti se lze odvolat řediteli Charity Písek:
Dana Vejčicka, tel.: 382 214 828, e-mail: reditel@pisek.charita.cz
Bakaláře 43/6, 397 01 Písek

Řediteli Diecézní charity České Budějovice
Mag. Jiří Kohout, Diecézní charita, Kanovnická 18, 370 01 České Budějovice, tel.:386 353 120
e-mail: reditel@dchcb.charita.cz

Ukončení pečovatelské služby

Služba je poskytována na základě písemné smlouvy mezi uživatelem a pečovatelskou službou. Služba může být ukončena dohodou obou smluvních stran nebo výpovědí některé ze smluvních stran. Dále platnost této smlouvy končí zánikem pečovatelské služby, úmrtím uživatele, popř. uplynutím sjednané doby, je-li smlouva sjednána na dobu určitou.

V případě, že uživatel bez udání důvodu nevyužil službu po dobu delší než 3 měsíce, bude smlouva ze strany pečovatelské služby automaticky ukončena.

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty

Uživatel může službu vypovědět kdykoli bez udání důvodu. Výpověď smlouvy musí být písemná. Výpovědní lhůta činí 1 kalendářní den (počíná běžet dnem následujícím po dni, v němž byla písemná výpověď pečovatelské službě doručena). Bez zbytečných odkladů dojde ke vzájemnému vyrovnání závazků mezi uživatelem a pečovatelskou službou (tzn., že pečovatelská služba nejpozději do 14 dní od doručení výpovědi provede vyúčtování služby a uživatel vyúčtování nejpozději do 14 dní od jeho obdržení uhradí).

Poskytovatel může smlouvu vypovědět v těchto případech:

 1. uživatel porušuje povinnosti vyplývající ze smlouvy:

  a) neuhradí-li Vyúčtování služeb ve stanoveném termínu, tj. do data splatnosti, a ani po písemném upozornění ze strany pečovatelské služby uživatel Vyúčtování neuhradí do 30 dnů od data splatnosti,

  b) chová-li se uživatel k personálu způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí,

  c) uživatel opakovaně, i přes písemné upozornění, porušuje své povinnosti, které jsou upraveny ve smlouvě
 2. dojde ke zrušení poskytovatele služeb nebo je zrušena poskytovaná služba. S touto skutečností je uživatel seznámen, jakmile se poskytovatel o této skutečnosti dověděl.

Výpovědní lhůta ze strany pečovatelské služby činí 14 kalendářních dní od data doručení výpovědi uživateli (počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla písemná výpověď uživateli doručena). V případě chování uživatele, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti nebo vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí, činí výpovědní lhůta 3 dny.

Kontaktní osoba:

Bc. Irena Hloucalová

vedoucí pečovatelské služby, sociální pracovnice