Oblastní poradna Písek

Poradna nabízí informace, rady, pomoc a podporu lidem v nepříznivé sociální situaci, kteří ji nejsou schopni řešit svými vlastními silami. Služba pomáhá uživatelům v nalezení východiska ze složité životní situace, podporuje je, aby se na řešení aktivně podíleli, dokázali využít své schopnosti a dovednosti a lépe se orientovali ve svých právech a povinnostech. Oblastní poradna Písek je ambulantní sociální službou, která poskytuje sociální poradenství podle § 37 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v rozsahu základního a odborného poradenství.

Služba je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.
jihočeský kraj

Cílová skupina, kdo se na nás může obrátit

Poradna je otevřena pro každého člověka od 18-ti let věku, který se nachází v nepříznivé sociální situaci.
Mezi naše cílové skupiny patří:

 • osoby bez přístřeší 
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 
 • etnické menšiny 
 • imigranti a azylanti
 • osoby v krizi 
 • senioři

V jakých oblastech nabízíme pomoc?

 • sociální pomoc a sociální dávky - informace a orientace v sociálních dávkách poskytovaných úřadem práce; doprovod na úřad práce; orientace v dávkách nemocenského nebo sociálního pojištění; informace a pomoc při vyřizování invalidního důchodu; zprostředkování kontaktu s nadacemi, zprostředkování kontaktu s organizacemi zajišťující materiální a potravinovou pomoc;
 • finanční a dluhová oblast – rodinný rozpočet, dluhové poradenství, komunikace s věřiteli a exekutory, splátkový kalendář, návrhy na zastavení exekuce, vypracování návrhu na povolení oddlužení; pomoc s porozuměním soudních a exekučních listin;
 • bydlení – informace a pomoc s hledáním sociálního i komerčního bydlení; pomoc při vyřizování trvalého pobytu; pomoc při vyřizování pobytu cizincům v ČR; pomoc se sepsáním žádosti do pobytových a azylových zařízení;
 • zaměstnanost a pracovní trh - pomoc při sepsání životopisu; podpora při dalším vzdělávání; podpora v dovednosti hledání pracovních nabídek; podpora v komunikaci se zaměstnavateli;
 • rodina a mezilidské vztahy – informace a postupy při nehrazení výživného na dítě; informace o náhradní rodinné péči; poskytnutí vzorů návrhu rozvodu manželství; zprostředkování kontaktů s nadacemi poskytující materiální a výchovnou podporu nezletilým dětem, pomoc v akutní krizi (krizová životní situace, násilí v rodině, náhlá nemoc/úmrtí blízkého člověka…) a nakontaktování na příslušnou organizaci; vyslechnutí a podpora klienta v těžké životní situaci, podpora klientů v kontaktu s dětmi umístěných do kolektivní ústavní péče;
 • ochrana spotřebitele - odstoupení od smlouvy, reklamace;
 • ostatní.

Jakými zásadami se řídíme:

 • bezplatnost - klient za službu nic nehradí;
 • anonymita a mlčenlivost - klienti mohou vystupovat anonymně; pracovníci zachovávají mlčenlivost (s vyjímkou „ ohlašovací povinnosti“), zjišťují pouze potřebné informace; 
 • respekt - úcta ke každému člověku; nehodnotící postoj ke klientovi; právo klientů na riziko a omyl;
 • nestrannost - služba je poskytována všem bez rozdílu pohlaví, rasy, zdravotního stavu, sexuální orientace, politické, náboženské a světonázorové orientace;
 • individuální přístup - pracovníci pracují v souladu s individuálními potřebami klienta; 
 • směřování k soběstačnosti - pracovník nepřebírá zodpovědnost za klienta, nevytváří závislost na službě, ale podporuje klienta k aktivitě a samostatnosti v jeho přirozeném prostředí.

  Dodržováním těchto zásad ctíme právo každého klienta na důstojnost, svobodné rozhodování, nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, na ochranu jména a práva na informace, právo nést přiměřené riziko, nahlížet do dokumentace a stěžovat si.

Nástroje, které k dosažení cílů používáme: 

 • poskytování informace (ústní či písemné věcně správné informace; faktického údaje, např. telefonní číslo, pracovní místo); 
 • poskytování cílené rady  (na základě zjištěných potřeb i přání klienta); 
 • psychosociální poradenský rozhovor (podpora, motivace); 
 • aktivní pomoc (praktická pomoc při vyplňování formulářů, žádostí, při sepisování různých dokumentů, např. stížností, odvolání, vždy s respektem ke schopnostem klienta – maximální možné zapojení klienta do procesu, postupné zplnomocňování klienta); 
 • doprovody na úřady a instituce (např. ÚP, OSSZ, soud., lékař specialista), na jiné organizace psychosociální sítě (např. Arkáda, Fokus); 
 • asistence při jednání na úřadech, či při telefonickém rozhovoru (např. při řešení dluhů) – vždy se souhlasem klienta a podrobnou přípravou; 
 • zprostředkování duchovní promluvy s duchovní autoritou  

Další informace o službě

 • Oblastní poradna Písek je akreditována u Ministerstva spravedlnosti ČR pro poskytování služeb v oblasti oddlužení.
 • Služba je poskytována dobrovolným uzavřením ústní smlouvy o poskytnutí sociální služby (vzor smlouvy ke stažení níže).
 • Obsah smlouvy lze během spolupráce změnit podle vývoje osobních cílů, služba je s klienty průběžně plánována.
 • Spolupráce je ukončena po naplnění osobních cílů nebo ukončením ze strany klienta či poskytovatele služby (pouze v předem stanovených případech).
 • Klienti mají právo nahlížet do své dokumentace, stěžovat si, stížnost lze podat ústně, písemně i telefonicky. Na všechny žádosti, i ty anonymní bude odpovězeno do 30 dnů od přijetí žádosti.

VZOR ÚSTNÍ SMLOUVY

Kde nás najdete:

Poradna se nachází ve zvýšeném přízemí budovy sídla Charity Písek na adrese Soukenická 161. Pro vstup do poradny je nutno překonat cca 4 schody. Poradna je tedy hůře dostupná pro osoby s tělesným postižením či používající kompenzační pomůcky. Z tohoto důvodu může být po dohodě služba poskytována i na jiném místě, které je pro zájemce či klienta dostupné a bezpečné, a je na území města Písek. 

V jakém čase jsme tu pro Vás:

Máme otevřeno každý pracovní den dle aktuální provozní doby:

Pondělí 8:00 - 12:00* 12:30 - 15:00
Úterý 8:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Středa 8:00 - 12:00 12:30 - 18:00
Čtvrtek 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00*
Pátek 8:00 - 12:00 ---
* v pondělí od 8:00 do 10:00 pouze předem objednaní; ve čtvrtek od 12:30 do 14:00 pouze předem objednaní

Kontakt pro sjednání služby:

telefon do poradny: 382 212 998
e-mail: oblastniporadna@pisek.charita.cz 
vedoucí služby:
Mgr. Hana Hrušková

Kontakt na pracovníky poradny: