Domov sv. Alžběty pro matku a dítě

O službě

Domov sv. Alžběty pro matku a dítě je pobytové azylové zařízení dle §57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Je určen pro matky s dětmi či těhotné ženy, které se ocitly bez přístřeší. Služby zařízení mohou využít i bezdětné ženy, které musely svůj domov opustit pro domácí násilí. V ojedinělých případech může zařízení poskytovat své služby i mužům s dětmi bez domova, pouze však na krizový, sedmidenní pobyt.

Služba je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.jihočeský kraj

Poslání

Naším posláním je podpořit uživatelky v překonávání jejich nepříznivé situace spojené se ztrátou bydlení, a to prostřednictvím ubytování na přechodnou dobu a poradenství. Podpora směřuje k samostatnosti uživatelky a převzetí odpovědnosti za svůj život.

Cílová skupina

 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
  o děti od 0 let do skončení povinné školní docházky
 •  oběti domácího násilí
 • oběti obchodu s lidmi
 • osoby bez přístřeší
 • osoby v krizi
 • rodiny s dítětem/dětmi

Okruh osob, pro které je sociální služba určena:

 • těhotné ženy bez přístřeší od 18 let (mladší výjimečně, pouze se souhlasem zákonného zástupce, eventuálně na požádání DD nebo Výchovného ústavu)
 • matky s dětmi do 15 let věku (resp. do ukončení povinné školní docházky)
 • ženy (i bezdětné) ohrožené domácím násilím
 • muži s dětmi bez přístřeší, pouze však na krizový - sedmidenní pobyt
 • osoby (matky či otce s dětmi) s českým občanstvím či občanstvím státu, který je členem Evropské unie za předpokladu, že komunikuje slovem i písmem v českém jazyce.

Cíle a zásady služby

Cíle služby:

 • Napomoci matkám k nalezení vhodného ubytování s ohledem na jejich přání (individuální cíle), možnosti a potřeby.
 • Podpořit matky, aby byly schopny vyřídit si úřední záležitosti svépomocí.
 • Napomoci matkám v oblasti řádné péče o dítě tak, aby nebyly ohroženy návrhem na odebrání dítěte z péče matky.
 • Podpořit týrané ženy, aby se dokázaly vymanit z dosahu agresora (podpořit jejich sebevědomí a úctu k sobě samé).

Zásady poskytované služby:

 • Integrace – podporujeme začlenění uživatelů do přirozeného prostředí komunity. Všechny poskytované služby, stejně tak i podpůrný vliv pracovníků, směřují k získání samostatnosti uživatele.
 • Rovný přístup – žádný uživatel či dítě není preferováno, pracovníci plně respektují osobnost každého uživatele, bez rozdílu.
 • Individuální přístup – ke každému uživateli přistupujeme na základě jeho individuálních možností a potřeb.
 • Tolerance k omylnosti člověka – každý člověk má právo na omyl. Právě chybná rozhodnutí často dovedla uživatele do našeho zařízení. Tolerance k omylnosti člověka, jako takového, je základním předpokladem pracovníka Azylového domu ve Veselíčku.
 • Zodpovědnost za své činy – uživatelé jsou vedeni k převzetí odpovědnosti za své jednání a za to, jakým směrem se bude dále ubírat jejich život.
 • Mlčenlivost a diskrétnost – všichni pracovníci sociální služby zachovávají mlčenlivost, důsledně dbají na ochranu osobních údajů uživatelů, na ochranu jejich osobnosti a soukromí.
 • Respektování základních křesťanských hodnot – pomoc lidem v nouzi, kteří jsou z různých důvodů nepřijímání většinovou společností, je jednou ze základních křesťanských hodnot. Respektujeme důstojnost a jedinečnost každého člověka, bez ohledu na jeho dosavadní život. 

Místní a časová dostupnost služby, kapacita

Kapacita zařízení:

Celková kapacita Domova sv. Alžběty je 30 lůžek, je možné ubytovat až 8 matek a 22 dětí.

Místní a časová dostupnost služby:

Zařízení se nachází v obci Veselíčko, je velmi dobře dostupné hromadnou dopravou z Písku a Tábora. Provoz Domova sv. Alžběty je nepřetržitý – 24 hodin denně, základní sociální poradenství poskytuje sociální pracovnice každý všední den od 7 do 15 hod. 

Informace pro zájemce

Koho k pobytu nemůžeme přijmout

K pobytu nejsou přijímány osoby:

 • které nespadají do cílové skupiny zařízení
 • jejichž zdravotní stav vylučuje pobyt v azylovém domě (trpí akutním infekčním onemocněním, kterým by mohly ohrozit ostatní uživatele, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití) 
 • kterým byla vypovězena smlouva o poskytování služby v uplynulých 6ti měsících z důvodu závažného porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. V případě dluhu vůči zařízení lze lhůtu zkrátit, avšak přijmutí je možné nejdříve po zaplacení dlužné částky
 • jestliže je kapacita zařízení momentálně naplněná (žádost zájemce je zařazena do Knihy prvních kontaktů a zájemce je osloven v případě uvolnění kapacity dle stanovených pravidel.)

Zájemce o sociální službu může být přijat do azylového domu na základě vyplněné žádosti, kterou doručí na adresu Azylového domu, ať už poštou, e-mailem či osobně. Žádost si zájemce může vyzvednout v Azylovém domě, nebo je volně ke stažení na webových stránkách. Součástí žádosti je také potvrzení lékaře o tom, že žadatel netrpí infekční ani psychickou chorobou, kterou by mohl ohrozit ostatní uživatele azylového domu. V případě, že by pro zájemce bylo vyplňování žádosti obtížné, může se na nás obrátit telefonicky (tel.: 382 589 108). Stejně tak nás může kontaktovat s jakýmikoliv dotazy.

Před uzavřením Smlouvy o poskytnutí sociální služby je také možná osobní návštěva v našem zařízení, při které jsou předány veškeré potřebné informace a probrány oboustranné požadavky a očekávání.

Při přijetí do zařízení je uzavírána písemná smlouva o poskytnutí sociální služby, v níž se uživatel zavazuje k: dodržování pravidel pobytu v zařízení; dodržování smluvních podmínek; řádné péči o děti; spolupráci s pracovníky Domova.

Jestliže je kapacita zařízení momentálně naplněná, je žádost zájemce zařazena do Knihy prvních kontaktů a zájemce je osloven v případě uvolnění kapacity dle stanovených pravidel.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SLUŽBY - KE STAŽENÍ

VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY - KE STAŽENÍ

Úhrada za službu - ceník

Služba je poskytována za úhradu. Stanovení výše úhrady vychází z § 22 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytnutí ubytování:

 • 100 Kč / den dospělá osoba bez dětí (těhotná žena)
 • 90 Kč / den dospělá osoba jde-li o rodinu s dětmi
 • 50 Kč / den za nezletilé dítě

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 

 • se zajišťuje v rozsahu úkonu: vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • zdarma

Další informace o službě

... připravujeme ...

Kontaktujte nás:

adresa: Veselíčko 22, 398 42 Veselíčko
telefon:
382 589 108, 606 588 729
e-mail: dmd@pisek.charita.cz 
vedoucí služby:
Mgr. Monika Křížová, DiS.