Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

002986_05_064855ROZÁRKA je registrovaná sociální služba, poskytovaná dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Jejím posláním je podpora rodin s nezletilými dětmi v jejich přirozeném prostředí. Spolupráce je zaměřena na zlepšení fungování rodiny a vytvoření co nejbezpečnějšího prostředí pro zdárný vývoj dětí. Služba je poskytovaná ambulantní i terénní formou.

Služba je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.
jihočeský kraj

Pro koho je služba určena?

Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi do 18 let věku žijící ve městě Milevsko a na území ORP Milevsko.
Služba je určena rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

Jaké jsou cíle služby?

 • klient, který se dovede postarat o rodinu a děti
 • klient, který řeši svoji finanční situaci
 • klient, který zvládá udržovat chod domácnosti

Základní činnosti sociálně aktivizační služby

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Služba je poskytována bezplatně - tedy ZDARMA

Dostupnost služby a její provozní doba

Sídlo sociálně aktivizační služby se nachází na ulici Hůrecká cesta 227, 399 01 Milevsko nedaleko autobusového nádraží v budově nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Budova má samostatný vchod který je trvale uzamčena. Zvoní se u vchodových dveří. V budově není k dispozici výtah. Při vstupu do kanceláře sociálně aktivizační služby budete muset překonat několik schodů. Přímo u budovy není možné dlouhodobě zaparkovat osobní automobil. Pro dlouhodobé stání je nutné využít parkovacích míst v blízkosti budovy.

Ambulantní forma služby je poskytována na adrese Hůrecká cesta 227, 399 01 Milevsko, terénní forma služby je poskytována v domácnosti klienta.

  ambulantní forma terénní forma
pondělí --- 7:30 - 9:00, 9:30 - 11:00
úterý 9:00 – 11:30 7:30 - 9:00
středa 9:30 – 11:00 7:30 - 9:00
čtvrtek 9:00 – 11:30, 14:00 – 16:00 7:30 - 9:00
pátek 12:00 - 15:00 7:30 - 9:00, 10:00 - 11:30

Informace pro zájemce o službu

Jak postupovat, máte-li zájem o službu? 

 • Kontaktujte sociální pracovnici služby na telefonním čísle 730 811 950, která se s Vámi domluví na dalším postupu. Sepíše s Vámi formulář "Jednání se zájemcem o službu" a v rámci sociálního šetření společně zhodnotíte, zda je pro Vás služba vyhovující a zda spadáte do její cílové skupiny. Pokud bude služba oběma stranami shledána jako odůvodněná a potřebná a budete souhlasit s podmínkami poskytování služby, dojde k uzavření smlouvy na dobu určitou 6 měsíců s možností jejího prodloužení.
 • Spolupráci s naší službou vám může doporučit i Orgán sociálně právní ochrany dětí. Kontakty na pracovníky najdete na webových stránkách, v informačních/propagačních materiálech a příležitostně i v místně vydávaných periodikách.

Další informace o službě

Poskytování sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi do 18 let věku Rozárka je závislé na Vašem svobodném rozhodnutí. Pracovníci sociálně aktivizační služby Rozárka maximálně respektují: základní lidská práva, zejména v následující oblasti: ochrana osobní svobody, soukromí, ochrana před veškerými formami zneužívání a diskriminace.

Pokud služeb sociálně aktivizační služby Rozárka využíváte, máte tato práva:

 1. volit si způsob svého života dle svých fyzických i duševních možností, a to i za cenu určitého rizika, na toto riziko jste pracovníkem upozorněn;
 2. být považován za partnera pracovníků, ne podřízenou osobou;
 3. odmítnout činnosti, kterým se nechcete podrobit;
 4. máte právo na plánování služeb dle svých skutečných potřeb a požadavků;
 5. na soukromí a respektování studu;
 6. na respektování osobní cti, dobré pověsti a ochranu svého jména, na důstojné oslovení;
 7. na srozumitelné informace o službách vhodných pro řešení Vaší životní situace;
 8. máte právo si stěžovat na kvalitu a způsob poskytování služeb sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Rozárka, a to buď písemnou, nebo ústní formou. S postupem pro podání a vyřizování stížností je klient seznámen při uzavírání smlouvy. Pravidla pro podání stížnosti lze nalézt v písemné podobě v sídle sociálně aktivizační služby Rozárka. Postup pro podávání a vyřizování stížností naleznete ve smlouvě.

Kontaktní osoba: 

Bc. Denisa Krausová

Tel.: 730 811 950
vedoucí a sociální pracovnice